Treguesit e kartes se performances 2015

 1. Përqindja e nxënësve kalues në PKAB 2015, lëndët (gjuhë e huaj, gjuhë shqipe, matematikë)
 2. Nota mesatare e shkollës  në PKAB gjatë tri viteve të fundit , lëndët (gjuhë e huaj, gjuhë shqipe, matematikë)
 3. Diferenca e notës mesatare të shkollës në PKAB për tri vite , lëndët ( gjuhë shqipe, gjuhë e huaj, matematikë)
 4. Ecuria e shkollës për tri vite.
 5. Nota mesatare në PKAB 2015, lëndët ( gjuhë shqipe, gjuhë e huaj, matematikë).
 6. Numri i fituesve  në konkurimin që shpall DAR-i
 7. Realizimi i objektivave të shkollës për vitin shkollor 2014-2015
 8. Përqindja e orëve të munguara nga mësuesit kundrejt, të gjitha orëve totale mësimore.
 9. Përqindja e orëve të munguara nga nxënësit ,kundrejt të gjitha orëve mësimore të një viti shkollor.
 10. Përqindja e nxënësve të larguar nga shkolla , kundrejt nxënësve të rregjistruar në fillim të vitit shkollor
 11. Rezultatet e mësueseve në provimet  e kualifikimit në pesë vitet e fundit.
 12. Klima dhe etika në shkollë                          
Shkolla  Renditja rajonale
VAQARR 1
LUNDER 2
ZALL-BASTAR 3
FARKE  E  VOGEL 4
LAGJE E RE 5
MARIKAJ  5
YRSHEK  6
MUÇAJ 7
KASHAR    KODER. 8
MËZES   FUSH. 9
KATUNDI I RI  10
ARBANE 11
MARQINET  12
PETRELE 12
ZALL DAJT 13
MANGULL 14
NDROQ 9-VJ. 15
SHESH  16
KOCAJ 17
PICALLE 17
PICAR +  KUÇ 18
MËZES   KODER 19
DOMJE 20
BALDUSHK 21
DAIJAS 21
MJULL BATHORE 21
QESARAKË 21
IBE  SIPER. 22
SHARRE 22
VERRI 22
VILËZ 23
BERZHITE 24
FUSHË PREZË 24
IBE 25
GJOKAJ  26
PEZE HELM. 26
TUFINE 27
FUSHAS 28
PEZE E VOG 29
KUS 30
KLLOJKE 31
MULLET 31
FERRAJ 32
KRRABE 33
BËRXULL 34
GROPAJ 35
LALM 36
URA BESHIRIT 36
PREZË  37
MËNIK  38
VORË  39
YZBERISHT    39
SURREL 40
PRISKE 41
MUSHQETA 42
FARKE  E MADHE 43
AHMETAQ 44
BASTAR  MESEM 44
KASHAR   QENDER. 45
SHKALLE 46
PEZE E MADHE 47