Në kuadrin e reformës kurrikulare në arsimin parauniversitar Ministria e Arsimit dhe Sportit, për njohjen paraprake të të interesuarve, bashkëlidhur  publikon  disa nga programet e reja lëndore duke filluar nga klasa e parë e ciklit fillor dhe klasa e gjashtë e arsimit të mesëm të lartë. 

Programi TIK, shkalla III

Programi Muzikë, shkalla III

Programi Histori, shkalla III

Programi Gjuhë Shqipe, Shkalla III

Programi Gjuhë Shqipe, Shkalla I

Programi Gjeografi, Shkalla III

Programi Edukim Fizik , Sporte dhe Shëndet, Shkalla I

Programi Aftësim Praktik Teknologjik, Shkalla III

Programi  Qytetaria, klasa 1 dhe klasa 6

Programi  Edukim Fizik, Shkalla III

 

Programi Arti Pamor, Shkalla III