Ne daten 27.04.2017, ne kuadrin e realizimit   te  aktiviteteve me teme: “IT education in our schools”ne gjimnazet ku implementohet e-learning,  konkretisht ne gjimnazin "Isa A Boletini" Vorë, u realizua ore mesimi e hapur ne lenden fizike, me teme "Valet terthore dhe gjatesore". Ora e mesimit u zhvillua nga mesuesja e lendes fizike Valbona Kulli. Mernin pjese, mesuesit e lendes fizike te gjimnazeve te DAR Qarkut Tirane. Mori pjese gjithashtu, pergjegjesi i sektorit TIS  prane DAR Qarkut Tirane, Z. Xhevahir Hoxha si dhe   specilaisti isektorit IT pranë DAR Qarkut Tiranë,  Z. Astrit Qefalia. Ne fund te ores se mesimit, u zhvillua nje diskutim interesant, ku mesuesit pjesmares vleresuan avantazhet qe jep teknologjia ne fushen e mesimdhenies dhe nxenies, duke shprehur gadishmerine per ta perdorur edhe ato, ne rast te zgjerimit te ketij projekti ne shkollat e tjera te Qarkut Tirane.