PROJEKTI "SITOS"

 

Objektivi i përgjithshëm i Sitos është të modernizojë sistemin arsimor në Shqipëri duke u bazuar në eksperiencat e mëparshme. Në mënyrë specifike objektivi i projektit është që të përmirësojë cilësinë e mësimdhënies nëpërmjet prezantimit të portalit e-Education. Platforma ofron një ndërfaqe të thjeshtë përdorimi.

 

Qëllimet e këtij projekti janë:

 

1.      T’i sigurojë qasje në SITOS të gjithë institucioneve arsimore, mësuesve dhe nxënësve të sistemit parauniversitar në DAR Qarkun e Tiranës.

 

2.      Të forcojë njohuritë e mësuesve dhe nxënësve në fushën e teknologjisë dhe informacionit duke siguruar module ICT për të gjithë.

 

Për  implementimin e projektit SITOS, në bashkëpunim me MAS dhe me përfaqësuesit e Bit Media Albania është hartuar një  një plan trajnimi per nivelet e ndryshme te projektit Sitos.

Janë trajnuar 104 mesues nga shkollat e Qarkut të Tiranës per perdorimin e sistemit SITOS si administratore te sistemit me te drejta me te plota se mesuesit e thjeshte me datat 28, 29, 30, prill dhe 3, 4, 5, 9 maj 2016.

Gjithashtu janë trajnuar 64 mesues  per perdorimin e funksionaliteteve te SITOS me datat 23, 24, 25, 26 maj 2016.

Do të trajnohen në vazhdimësi 64 mesues per vleresimin e nxenesve dhe me pas rreth 20 mesues te perzgjedhur mire ne koordinim me MAS per krijimin e content-it digjital.

Foto nga trajnimi: (shkarko pdf)