Treguesit e kartes se performances 2015

 1. Përqindja e nxënësve kalues në provimet e MSH 2015, lëndët (gjuhë e huaj, gjuhë shqipe dhe letërsi, matematikë)
 2. Nota mesatare e shkollës  në MSH gjatë tri viteve të fundit , lëndët (gjuhë e huaj, gjuhë shqipe dhe letërsi, matematikë)
 3. Diferenca e notës mesatare të shkollës në MSH për tri vite , lëndët ( gjuhë shqipe, gjuhë e huaj, matematikë)
 4. Ecuria e shkollës për tri vite.
 5. Nota mesatare në MSH 2015, lëndët ( gjuhë shqipe, gjuhë e huaj, matematikë).
 6. Numri i fituesve  në konkurimin që shpall DAR-i
 7. Realizimi i objektivave të shkollës për vitin shkollor 2014-2015
 8. Përqindja e orëve të munguara nga mësuesit kundrejt, të gjitha orëve totale mësimore.
 9. Përqindja e orëve të munguara nga nxënësit ,kundrejt të gjitha orëve mësimore të një viti shkollor.
 10. Përqindja e nxënësve të larguar nga shkolla , kundrejt nxënësve të rregjistruar në fillim të vitit shkollor
 11. Rezultatet e mësueseve në provimet  e kualifikimit në pesë vitet e fundit.
 12. Përqindja e nxënësve fitues në tri preferencat e para në konkurrimin për shkollën e lartë.
 13. Klima dhe etika në shkollë

      

SHKOLLAT Renditja rajonale
"Sadik  Stavileci" 1
"Bahri Nela" 2
"Vaqarr" 3
"Sadi  Nuri" 4
"Myslim Shima" 4
"100 vjetori i Pavarësisë" 5
"Krrabë" 6
"Isa Boletini" 6
"Farkë" 6
"Shëngjergj" 7
"Mersin Duqi" 8
"Kllojkë" 9
"Feti Vogli" 9
"Ibrahim  Hasmema" 10
"Shaban Sheshori" 11
"Vajdin  Lamaj" 12
"16 Shtatori" 13
"Ymer  Lala" 14