Provimet e Lirimit 2013

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставк

PROCEDURAT E PROVIMIT TË LIRIMIT 2013

Lëndët për të cilat zhvillohet PL janë dy: Gjuhë amtare dhe Matematikë.
PL jepen vetëm me shkrim në një ditë të caktuar.
Nxënësi që nuk arrin të marri PL i rijep ato në sesionin e dytë.
Datat e PL për sesionin e parë dhe të dytë shpallen me udhëzim të veçantë të MAS.