1-Njoftohen të gjithë kantidatët për provimin e shtetit në mësuesi sesioni i korrikut 2018, do të shtyhet për javën e tretë të muajit shtator 2018 dhe në vijim.

2-Të gjithë kantidatë ditën e provimit duhet të kenë me vete fotokopje të diplomës bacchelor dhe master.