Komisioni i ngritur në DAR Qarkut Tiranë, për një vend vakant: pozicioni "Psikolog shkolle", pasi mori në shqyrtim dhe vlerësoi testet e provimit me shkrim dhe intervistën me gojë, jep vlerësimin  e mëposhtëm:

Nr  Emri Atësia Mbiemri Pikët e testimit me shkrim Pikët e intervistës          Totali
1 Hume Haxhi Kërtusha            52            15            67
2 Thëllënxa Rexhep Hersi            12            10            22