Per njohje dhe zbatim Udhezimin Nr. 9 date 14.05.2019 "Per percaktimin e procedurave te administrimit te teksteve shkollore ne përdorim falas". 

 

Udhezim Nr.9.data 14.05.2019