Bashkëlidhur keni urdhrin nr. 774, dt. 22.11.2018 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë për miratimin e rregullores për  “Procedurat e organizimit dhe zhvillimit të provimeve kombëtare të arsimit bazë, viti shkollor 2018-2019”.

 

 

URDHRI DHE RREGULLORJA PKAB 2019