Udhezimi nr 35, date 22.11.2018, “ Per nje shtese ne Udhezimin nr.3 , date 14.02.2018, “ Per organizimin dhe zhvillimin e Provimeve Kombetare te Matures Shteterore 2019”

 

UDHEZIMI NR.35 DATE 22.11.2018 , SHTESE NE UDHEZIMIN NR 3 DATE 14.02.2018 PER MSH 2019