1. Udhëzimi Nr.3, datë 14.02.2018, Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të MSH 2019 (shkarko pdf)

2. Programet orientuese të provimeve të detyruara dhe me zgjedhje të Maturës Shtetërore 2019:

3. Udhëzimi Nr. 35, datë 22.11.2018, për një shtesë në udhëzimin Nr.3, datë 14.02.2018 "Për organizimin dhe zhvillimin       e  provimeve kombëtare të MSH 2019 (shkarko pdf)

4. Urdher nr 780 dt 23.11.2018, per miratimin e Rregullores per MSH 2019 (shkarko pdf)

5. Rregullore per zhvillimin e Matures Shteterore 2019 (shkarko pdf)

6.udhezim nr 38 dt 26.12.2018 per data e organizimi provimet MSH  2019 (shkarko pdf)

7.Formulari A1 (shkarko pdf)

8.Udhezim per plotesimin e formularit A1 (shkarko pdf)

9.Formulari A1z (shkarko pdf)

10.Udhezim per plotesimin e formularit A1z (shkarko pdf)