1. Rregullore Maturës Shtetërore 2018. (shkarko)

2. Udhëzim nr.28, datë 29.12.2018 për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të MSH 2018(shkarko)

3. Udhëzimi Nr 10, datë 23.2.2018 për datat dhe organizimin e provimeve të MSH 2018.  (shkarko pdf).

4. Formulari për korrigjimin e pasaktësive për formularët A1 dhe A1Z. (shkarko pdf.)

5. Udhëzuesi për  korrigjimin e pasaktësive. (shkarko pdf.)

6. VKM për notën mesatare të pranimit  të kandidatëve në IALpër vitin akademik 2018-2019. (shkarko pdf.)

7. Urdhëri, nr. 224, datë 07.05.2018, për testimin paraprak të maturantëve(shkarko pdf.)

8. Udhëzim nr. 16, datë 07.05.2018, « Për organizimin e provimeve të M Sh 2018, sesioni i dytë ».(sh.pdf)

9.Udhëzim nr 18 dt 21.5.2018 per procedurat e aplikimit të regjistrim për vitin akademik 2018-2019 (shkarko pdf)