1. Udhezimi nr. 26, date 29.12.2016, "Per organizimin dhe zhvillimin e provimeve te MSH" (ketu)

2. Rregullorja e Matures Shteterore (ketu)

3 Udhëzimi nr.6, date 09.03.2017, per nje ndryshim te udhezimit nr.26, date 29.12.2016 (ketu)

4. Udhezimi nr. 7, date 10.03.2017, "Per datat e provimeve te MSH 2017" (ketu)

5. Udhezimi nr. 9, date 15.03.2017, "Per organizimin dhe datat e provimeve te MSH 2017 ses. II"(ketu)

6. Urdher nr. 279, daet 19.05.2017 per ndryshim te udhezimit nr.7, date 10.03.2017 (ketu)

7. Udhezimi nr. 15, date 19.05.2017 "Per proçedurat e regjistrimit dhe aplikimit ne IAL per vitin 2017-2018" (ketu)

8. Programet orjentuese te MSH 2016-2017 (ketu)