1-Rregullore per Organizimin dhe Funksionimin D.P.A.P,DRAP dhe ZVAP

(Shkarko pdf)

2-Udhezimi nr. 13, dt. 22.5.2019

(Shkarko pdf)